Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen de Aventurijn en een opdrachtgever, waarvoor de Aventurijn deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover niet één van de betrokken partijen op uitdrukkelijke wijze van deze Algemene Voorwaarden afwijkt.

 

Artikel 2: Offertes

Alle offertes welke zijn verzorgd en opgemaakt door de Aventurijn zijn geheel vrijblijvend, en kunnen dan ook herroepen worden gedurende de tijd dat er geen aanvaarding door beide partijen heeft plaats gevonden. De duur van geldigheid van een offerte bedraagt 1 (één) kalendermaand, waarbij gerekend wordt vanaf de datum van het uitbrengen van de offerte. Alle prijzen welke worden vermeld in een offerte zijn exclusief BTW tenzij dit anders wordt vermeld of aangegeven.

 

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst

1: De Aventurijn is te allen tijde verplicht de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen én in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
2: Voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de Aventurijn te allen tijde het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden (een door de Aventurijn ingehuurde partij).
3. De opdrachtgever heeft te allen tijde de plicht ervoor te zorgen dat alle gegevens, waarvan door de Aventurijn aangegeven wordt dat deze noodzakelijk zijn, óf waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, ruimschoots op tijd aan de Aventurijn zullen worden verstrekt. Wanneer het zo is dat de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet ruimschoots op tijd aan de Aventurijn zijn verstrekt, behoudt de Aventurijn zich te allen tijde het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Tevens behoudt de Aventurijn zich te allen tijde het recht voor om de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. De Aventurijn erkent geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door het door de opdrachtgever onjuist verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid bij de Aventurijn bekend behoorde te zijn.
5: Wanneer het zo is dat de schriftelijk overeengekomen opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, behoudt de Aventurijn zich het recht voor om de uitvoering van de onderdelen die tot de volgende fase behoren, op te schorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de fase daar aan vooraf gegaan op schriftelijke wijze heeft goedgekeurd.

 

Artikel 4: Wijziging van de overeenkomst

1: Wanneer het zo is dat tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een kwalitatief goede uitvoering van de opdracht het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen óf aan te vullen, dan zullen partijen ruimschoots op tijd én in onderling overleg de overeenkomst op een voor beide partijen schappelijke wijze aanpassen. 2: Wanneer het zo is dat beide partijen overeenkomen dat de overeenkomst moet worden gewijzigd of aangevuld bestaat de mogelijkheid dat het tijdstip van voltooiing van de overeengekomen opdracht daardoor worden beïnvloed. In dat geval zal de Aventurijn de opdrachtgever hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen.
3: Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben zal de Aventurijn geen extra kosten in rekening kunnen brengen, wanneer de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan de Aventurijn kunnen worden toegerekend. Wanneer het echter zo is dat de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend zal de Aventurijn hiervoor wel degelijk een nader te bepalen vergoeding voor in rekening brengen bij de opdrachtgever.

 

Artikel 5: Geheimhouding

De Aventurijn én de opdrachtgever zijn te allen tijde verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als de andere partij verstrekte informatie uitdrukkelijk als zodanig betiteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 6: Intellectueel eigendom

1: Onverminderd het bepaalde in artikel 5 betreffende de geheimhouding behoudt de Aventurijn zich te allen tijde de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2: Welke bron van informatie dan ook welke door de Aventurijn is verstrekt aan de opdrachtgever, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, draai- en werkboeken, software enz., is te allen tijde enkel en alleen bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever. Deze bron van informatie mag nooit en te nimmer door de opdrachtgever zonder dat hier aan vooraf geen toestemming van de Aventurijn is verkregen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
3: De Aventurijn behoudt zich tevens het recht voor om de toegenomen kennis welke is ontstaan door uitvoering van de werkzaamheden voor andere doeleinden te gebruiken, enkel en alleen wanneer hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 7: Opzegging/annulering

1: Zowel de Aventurijn als de opdrachtgever kan de overeenkomst enkel en alleen op schriftelijke wijze opzeggen op grond van gewichtige redenen.
2: In geval van tussentijdse opzegging op grond van gewichtige redenen is de opdrachtgever een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon verschuldigd.
3: Bij onvoldoende aanmeldingen voor een opleiding, training óf cursus behoudt de Aventurijn zich te allen tijde het recht voor om een cursus te annuleren en/of een aanmelding niet te accepteren.
4: De opdrachtgever of deelnemer kan deelname aan een opleiding, training of cursus enkel en alleen schriftelijk annuleren. Kosteloos annuleren kan tot 4 weken voor aanvang van de opleiding, training of cursus. Vanaf 4 weken tot 2 weken voor aanvang is de helft van het overeen gekomen bedrag verschuldigd. Volledige vergoeding is verschuldigd, wanneer de opdrachtgever of deelnemer minder dan 2 weken voor aanvang van de opleiding, training of cursus de overeenkomst annuleert.
5: Toelating van een deelnemer op grond van het voldoen aan de door de Aventurijn verstrekte toelatingseisen biedt geen garantie voor het feit dat de deelnemer of opdrachtgever de te volgen opleiding, training of cursus met succes zal doorlopen of afronden.
6: De Aventurijn behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de opleiding, training of cursus op welke manier dan ook verhinderen, van verdere deelneming aan de opleiding, training of cursus uit te sluiten. Uitsluiten laat iedere verplichting tot betaling van de opleiding, training of cursus onverlet.
7: Aan de opgegeven lesdata en lestijden wordt behalve in geval van overmacht strikt de hand gehouden.

 

Artikel 8: Ontbinding van de overeenkomst

De vorderingen welke de Aventurijn op de opdrachtgever heeft gelegd zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
- Wanneer na het sluiten van de overeenkomst aan de Aventurijn ter kennis is gekomen dat er omstandigheden zijn die de Aventurijn genoeg reden geven om op goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
- Wanneer het zo is dat de Aventurijn de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming van de overeenkomst, en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
In bovengenoemde gevallen behoudt de Aventurijn zich te allen tijde het recht voor om de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht op een schadevergoeding te vorderen. Wanneer het zo is dat er zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal welke de Aventurijn bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt of zal gaan gebruiken, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt waarop naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd, behoudt de Aventurijn zich te allen tijde het recht voor om de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 9: Gebreken / klachttermijnen

1: Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen één maand na afronding van de betreffende werkzaamheden enkel en alleen op schriftelijke wijze te worden gemeld aan de Aventurijn.
2: Indien een klacht gegrond is zal de Aventurijn de overeen gekomen werkzaamheden alsnog verrichten, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Laatst genoemde moet door de opdrachtgever enkel en alleen op schriftelijke wijze aan de Aventurijn kenbaar worden gemaakt. Wanneer het zo is dat het alsnog verrichten van de overeengekomen opleidingen, trainingen of cursussen niet meer mogelijk dan wel zinvol is, zal de Aventurijn slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12 betreffende Aansprakelijkheid.
3: Ook wanneer de opdrachtgever ruimschoots op tijd reclameert, blijft de verplichting tot betaling bestaan.

 

Artikel 10: Honorarium

1: De mogelijkheid bestaat dat de Aventurijn en de opdrachtgever/deelnemer bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
2: Wanneer er door de Aventurijn en de opdrachtgever/deelnemer geen vast honorarium is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de standaard uurtarieven van de Aventurijn welke gelden voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
3: Alle prijsopgaven/kostenramingen zijn exclusief BTW.
4: Bij aanvang van uitvoering van de overeengekomen opdracht behoudt de Aventurijn zich te allen tijde het recht voor om gedeeltelijke/algehele betaling te verlangen. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
5: Wanneer het zo is dat de Aventurijn met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief is overeengekomen, dan is De Aventurijn niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. De Aventurijn zal stijgingen in lonen extra kosten ten gevolge van overheidsmaatregelen, en gewijzigde wetgeving, etc., doorberekenen aan de opdrachtgever. Een dergelijke verhoging kan slechts aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht als deze de opdrachtgever voor de ingangsdatum van de opleiding, training en/of cursus op schriftelijke wijze is medegedeeld.
6: Wanneer het zo is dat de verhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de opdrachtgever te allen tijde het recht de overeenkomst enkel en alleen op schriftelijke wijze met onmiddellijke ingang op te zeggen.

 

Artikel 11: Betaling

1: Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Blijft betaling achterwege dan is opdrachtgever na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is de opdrachtgever de wettelijk bepaalde rente verschuldigd.
2: In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk en volledig door de Aventurijn opeisbaar zijn.
3: De betalingen welke de opdrachtgever heeft gedaan, strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, en opeisbare facturen die al langere tijd open staan, óók wanneer de opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 4: Betaling dient plaats te vinden zonder enige vorm van korting of verrekening.
5: Wanneer de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is geraakt met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten om het nakomen van de verplichtingen te verkrijging van buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de Aventurijn is te allen tijde beperkt tot het bedrag van het overeengekomen en verschuldigde honorarium. Bij opdrachten met een langere looptijd is de aansprakelijkheid van de Aventurijn nog verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium. Indien en voor zover het honorarium niet het maximumbedrag voor de vergoeding van schade is, is de Aventurijn enkel en alleen aansprakelijk voor zover de aansprakelijkheid wordt gedekt door haar aansprakelijkheidsverzekering en tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. De Aventurijn is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.

 

Artikel 13: Overmacht

1: Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan de Aventurijn zijn te verwijten. Hieronder zullen zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van de Aventurijn, stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van de Aventurijn, een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan de Aventurijn gedeeltelijk al dan niet gedeeltelijk afhankelijk is, en algemene vervoersproblemen, bijvoorbeeld veroorzaakt door weer en/of verkeer.
2: De Aventurijn heeft te allen tijde het recht voor zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de Aventurijn de overeengekomen verbintenis had moeten nakomen.
3: Tijdens overmachtsituaties worden alle verplichtingen van de Aventurijn opgeschort. Wanneer de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de Aventurijn niet mogelijk is langer duurt dan 1 maand, dan mogen beide partijen zich het recht voorbehouden om de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4: Wanneer het zo is dat de Aventurijn voor het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of als gevolg van overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, behoudt de Aventurijn zich het recht voor om het al uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren, en is de opdrachtgever te allen tijde verplicht om deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het uitgevoerde deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 14: Geschilbeslechting en toepasselijk recht

Op iedere overeenkomst tussen de Aventurijn en een opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 15: Wijziging van de voorwaarden

De Aventurijn behoudt zich te allen tijde het recht voor wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. De Aventurijn zal de gewijzigde voorwaarden ruimschoots op tijd aan de opdrachtgever doen toekomen. Wanneer er geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen tegen de opdrachtgever in werking zodra de Aventurijn opdrachtgever de gewijzigde versie van de voorwaarden heeft doen toekomen.